Nieruchomości Katowice i okolice
Mieszkania, Domy, Lokale, Działki, Biura

  • Schowek
  • Porównaj
  • Kontakt
  • Facebook

  • Google+
Aktualnie znajdujesz się na:Strona głównaRegulamin

Regulamin

Trzy zasady dodawania ofert nieruchomości:

1. Dodanie oferty
  • oferty dodajemy tylko raz, ponieważ można je aktualizować 
2. Aktualizacja oferty
  • oferty można aktualizować bez ograniczeń 
3. Usuwanie ofert
  • należy usuwać oferty już nie aktualne

Uwaga !!!
Ponieważ oferty można edytować  na N Nieruchomości dlatego też wprowadzamy trzy podstawowe zasady. Nie stosowanie się do powyższych zasad grozi zablokowaniem eksport na www.n.nieruchomosci.pl


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.N.NIERUCHOMOSCI.PL


§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamieszczania ofert w serwisie www.n.nieruchomości.pl którym właścicielem jet Systemy Media z siedzibą w Sosnowiec ul Szymanowskiego 48 NIP 643-103-54-66
2. Dostęp do funkcjonalności Serwisu www.n.nieruchomosci.pl możliwy jest poprzez skorzystanie z urządzenia komunikującego się z siecią internet, posiadającego dowolną przeglądarkę internetową oraz program do eksportu ofert polecany przez firmę Systemy Media oraz program Galactika
§2
Definicje
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
Operator — Systemy Media  z siedzibą w Sosnowcu ul Szymanowskiego 48 z wpisem  Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Sosnowiec pod nr 64128.  NIP 643-103-54-66
Serwis — zarządzany przez Operatora, pod nazwą www.n.nieruchomosci.pl  umożliwiający dodawanie ogłoszeń przez biura nieruchomości dostępnych w domenie www.n.nieruchomosci.pl  należącej do Operatora;
Ogłoszenia  — oferty zamieszczona przez biura nieruchomości w Serwisie, wyrażająca chęć sprzedaży, kupna, zamiany, oddania, oferowania usług, itd., na warunkach określonych w Regulaminie;
Użytkownik — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jednak może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie aktywowała Ogłoszenie i tym samym założyła Konto;
Konto — miejsce w Serwisie przydzielone danemu Użytkownikowi przez Operatora, identyfikowane za pomocą Loginu i Hasła
System Wyróżnień — usługa podlegająca Opłacie polegająca na wyróżnieniu danego Ogłoszenia w sposób określony w Serwisie;
Opłata — wynagrodzenie uiszczane Operatorowi przez Użytkownika za korzystanie z serwisu;
§3
Ogólne warunki korzystania i działania Serwisu
1. Wszystkie osoby korzystające z Serwisu zobowiązane są do zapoznania się z treścią oraz do akceptacji warunków niniejszego Regulaminu.
2. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie jest płatna. Ogłoszenie może być emitowane przez okres wynikający z oferty umieszczonej w Serwisie.
3. Użytkownik może skorzystać z płatnego Systemu Wyróżnień ogłoszeń.
4. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
5. Zamieszczenie Ogłoszenia jest tylko przez program oferowany przez Systemy Media oraz program Galactika.
6. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po zaakceptowaniu go przez Operatora.
7. Dane kontaktowe tj. adresy e-mail, numery telefonów czy komunikatorów internetowych, Użytkownik powinien zamieszczać wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega sobie możliwość moderowania bądź usuwania Ogłoszeń, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym.
8. Ogłoszenia w Serwisie dostępne są dla wszystkich użytkowników sieci internet, dlatego też  ze względu na znajdujący się przy Ogłoszeniu formularz kontaktowy Użytkownicy wystawiający Ogłoszenie mogą otrzymywać od użytkowników sieci internet wiadomości e-mail. Adres e-mail ogłoszeniodawcy nie będzie widoczny dla użytkowników sieci wypełniającego formularz kontaktowy, w związku z czym, Operator nie odpowiada za jego niewłaściwe wykorzystanie przez osoby trzecie.
9. W czasie emisji Ogłoszenia  Użytkownik ma możliwość modyfikacji treści swojego Ogłoszenia a także jego parametrów, może je także usunąć oraz dodawać kolejne Ogłoszenia.
10. Jedno Ogłoszenie Użytkownika może obejmować tylko jeden Towar, który w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Serwis zastrzega sobie ograniczenie ilości Ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika.
11. Treść Ogłoszenia powinna w jasny i rzetelny sposób opisywać Towar, nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników Serwisu.
12. Użytkownik, godząc się na umieszczenie Ogłoszenia w Serwisie, tym samym  wyraża zgodę na publikację całości oraz elementów Ogłoszenia nie wyłączając zdjęć dołączonych do Ogłoszenia u kontrahentów Operatora. Publikacja Ogłoszenia u kontrahentów ma za zadanie zwiększenie kręgu podmiotów mogących być potencjalnymi nabywcami wystawionych towarów.
13. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną na stronie Serwisu.
§4
Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Zamieszczenie Ogłoszenia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
2. Użytkownik samodzielnie ustala treść publikowanego Ogłoszenia, za którą jest odpowiedzialny (w tym również za dodawane zdjęcia) i gwarantuje, że jest ona zgodna ze stanem faktycznym oraz prawem a jej publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym także praw autorskich.
3. W celu zamieszczenia Ogłoszenia należy wypełnić odpowiedni pola zwiaane z ogłoszeniem
4. Użytkownik ma możliwość skorzystania z Systemu Wyróżnień ogłoszenia po dokonaniu aktywacji Ogłoszenia. Może on także skorzystać z niego w dowolnym czasie po zalogowaniu się do swojego Konta.
5. Publikacja pierwszego Ogłoszenia uznawana jest za moment zawarcia między Użytkownikiem a Operatorem umowy, której przedmiotem jest świadczenie usług na określonych w Regulaminie warunkach.
6. Podmioty nie będące osobami fizycznymi, mogą posiadać Konto. Powyższe Konto może zostać utworzone jedynie przez osobę, prawidłowo umocowaną do działania w tym zakresie przez te podmioty. Do dokonania innych czynności w ramach serwisu, będących następstwem założenia Konta przepis zadania poprzedniego stosuje się odpowiednio.
7. Dane przesłane przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji zostaną użyte do kontaktu z Użytkownikiem w ramach obsługi Serwisu a także innych czynności dotyczących prawidłowego wykonywania umowy o świadczenie usług w ramach www.n.nieruchomosci.pl. Powyższe dane mogą zostać użyte również do sprawdzenia czy Użytkownik spełnia przewidziane w przepisach aktów prawnych i w Regulaminie warunki. Dane kontaktowe zostaną użyte do przesłania Użytkownikom przez Operatora informacji handlowych i ofert usług świadczonych przez Systemy Media. Użytkownik ma prawo żądać cofnięcia zgody w każdej chwili.
8. Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywał danych zamieszczonych w Serwisie do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem.
9. Ogłoszenie Użytkownika oraz jego Konto mogą zostać usunięte przez Operatora w przypadku, gdy Użytkownik działa na jego szkodę lub nie stosuje się do niniejszego Regulaminu.
10. Użytkownik w każdej chwili może domagać się usunięcia Konta z Serwisu a tym samym rozwiązać umowę z Operatorem. W tym celu musi przesłać ze swojego Adresu e-mail stosowne żądanie na adres: biuro@n.nieruchomosci.pl
§5
Zasady odpowiedzialności
1. Operator daje możliwość zamieszczania Ogłoszeń w Serwisie Użytkownikom i zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji bądź usunięcia części treści lub całego Ogłoszenia, które wedle Operatora naruszają Regulamin w szczególności w sytuacjach, gdy treści zawarte w ogłoszeniu uznawane są za:
1. powszechnie obraźliwe;
2. wypełniające znamiona czynów nieuczciwej konkurencji;
3. naruszające prawa autorskie bądź prawa pokrewne, jak również dobre zwyczaje;
4. mogące wprowadzać Użytkowników w błąd.
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. brak, bądź nieznaczne zainteresowanie przedmiotem opisanym w ogłoszeniu ze strony kupujących;
2. wykonanie obowiązków Użytkowników związanych z przedmiotem Ogłoszenia określonych w odrębnych przepisach w zakresie rękojmi i gwarancji;
3. działania spowodowane wystąpieniem siły wyższej, lub urządzeniami, w tym systemami teleinformatycznymi pozostających poza kontrolą Operatora;
4. treść oświadczenia złożonego przez Użytkownika drugiej stronie umowy;
5. Operator uprawniony jest do usunięcia Ogłoszenia, lub dokonania blokady Konta jeśli tylko wystąpi uzasadniona obawa że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych Użytkowników Serwisu. Operator jest uprawniony do podjęcia takich samych działań w sytuacji gdy Ogłoszenie ma lub może mieć negatywny wpływ na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzi Jego interesom.
3. Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje Ogłoszenia i za korzystanie z Konta.
4. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści Ogłoszeń.
5. Użytkownik obowiązany jest do powstrzymania się od publikowania Ogłoszeń Towarów, którymi obrót jest zabroniony, bądź narusza lub może doprowadzić do naruszenia uprawnień osób trzecich.
6. Operator nie odpowiada za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez którąkolwiek ze stron umowy związanej z Ogłoszeniem.
§6
Reklamacje
1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi.
2. Reklamację składa się Operatorowi za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: biuro@n.nieruchomosci.pl  w terminie niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia.
3. W reklamacji należy zawrzeć niezbędne informacje takie jak: imię i nazwisko, Adres e-mail Użytkownika, adres URL Ogłoszenia, które jest reklamowane, okres emisji oraz uzasadnienie reklamacji i oczekiwania Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
4. Operator ma na rozpatrzenie 14 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.
 §7
Postanowienia końcowe
1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz cenniku Systemu Wyróżnień, w dowolnym czasie, o których Użytkownik zostanie poinformowany elektronicznie poprzez wiadomość wysłaną na podany przez niego Adres e-mail.
2. Zmiany wchodzą w życie 7 dni po zamieszczeniu ich na stronie Serwisu. Wszystkie usługi, które były zautoryzowane przed wprowadzeniem zmian, będą realizowane według obowiązujących wówczas warunków, natomiast kolejne autoryzacje odbędą się już na nowych warunkach.
3. W przypadku wprowadzenia zmian o których mowa w § 9 ust. 2 Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę w terminie 14 dni od doręczenia mu informacji o zmianach, przy czym za datę doręczenia uznaję się dzień umieszczenia wiadomości w sieci teleinformatycznej. W takim przypadku złożenie oświadczenia powodować będzie rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów i nieporozumień wynikających  z niniejszego Regulaminu, a których nie udało się polubownie rozstrzygnąć przez Strony, sąd jest właściwy siedziby Operatora. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.


Interesuje mnie:
Mieszkania - sprzedaż
Domy - sprzedaż
Działki - sprzedaż
Lokale - sprzedaż
Obiekty - sprzedaż
Mieszkania - wynajem
Domy - wynajem
Działki - wynajem
Lokale - wynajem
Obiekty - wynajem